ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับกลุ่มงานการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม (Interventional pulmonology assembly) ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 1st Thailand Interventional Pulmonology : Advancing your bronchoscopy and pleuroscopy skills ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพร-จำนันท์ พิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยาย สาธิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์เป็นอย่างมาก

ในการนี้ขอเชิญแพทย์เข้าในสังกัดต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิตามระเบียบชองทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*