fellow

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 2nd Masterclass: Pulmonary Vascular Diseases

April 23, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดให้มีการอบรม 2nd Masterclass : Pulmonary Vascular Diseases เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์ ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders

April 23, 2019 | 0 Comments

คณะทำงานด้านนิทราเวชศาสตร์และความผิดปกติของการนอนหลับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม Board Review 2019: One-Day Course of Sleep-Related Breathing Disorders ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562

April 17, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการประจำปี 14-16 กุมภาพันธ์ 2562

December 18, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง (continuous professional development) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม จึงขอประกาศรับสมัครการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและสมาชิกสมาคมฯ [...อ่านต่อ...]

Crossroads in TB Management: Slide Set

November 27, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ บรรยายทบทวนความรู้ทางวิชาการให้แก่แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในหัวข้อเรื่อง TB: Siriraj Internal Medicine Board Review 2018 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประจำปีที่จะมาถึงนี้ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5th Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

July 25, 2018 | 0 Comments

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual Meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Emergency in Pulmonary and Critical Care Medicine" ในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [...อ่านต่อ...]

กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 3/2561

June 16, 2018 | 0 Comments

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้ง 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมดำรงค์แพทยาคุณ ตึก อปร. ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 13.00-15.30 น. สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ [...อ่านต่อ...]
1 2