Education

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี 23-25 สิงหาคม 2561

April 30, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพต่อเนื่อง (continuous professional development) ด้วยการสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม จึงขอประกาศรับสมัครการขอทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการกลางปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและสมาชิกสมาคมฯ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562

April 17, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 22-26 ก.ค. 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

April 16, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 13-17 พ.ค. 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

April 12, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 17-21 มิ.ย. 2562 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 10, 2019 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยขอนแก่น [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เมษายน 2562

April 1, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เมษายน 2562 ∙ การประชุม CHEST Congress 2019 Bangkok ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ∙ Clinical Pearl in Chest Medicine ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ∙ การประชุมประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่พัทยา ∙ การนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ∙ สถานการณ์มลพิษในอากาศจากฝุ่น PM2.5 [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์ฯ เรื่อง โปรดใส่ใจคุณภาพปอดของพี่น้องชาวเหนือ

March 31, 2019 | 0 Comments

ด้วยสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลับรุนแรงขึ้นมากในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยค่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และฝุ่นขนาดจิ๋ว (PM2.5) พุ่งขึ้นสูงจนเข้าสู่ระดับที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพปอดและสุขภาพโดยรวมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ในการนี้ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถในการควบคุมภัยร้ายในขณะนี้ [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2562

March 5, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2562 • กิจกรรมวิชาการ Clinical Pearl in Chest Medicine 1/2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ • Review การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์ฯ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และงาน Gala dinner 14 กุมภาพันธ์ 2562 [...อ่านต่อ...]

หนังสือใหม่น่าอ่าน – ตำราโรคระบบการหายใจ 2 โดยสมาคมอุรเวชช์ฯ

February 19, 2019 | 0 Comments

หลังจากที่ทางสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ตำราโรคระบบการหายใจเล่มแรก และได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตต่าง ๆ ของระบบการหายใจอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลานานหลายปี บัดนี้ทางสมาคมฯ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศได้ทำการรวบรวมความรู้และหลักฐานจากผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ที่ทันต่อยุคสมัยเกี่ยวกับโรคของระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ มาเป็นตำราสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าฉบับใหม่แล้วในชื่อ "ตำราโรคระบบการหายใจ 2" [...อ่านต่อ...]

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2562

February 3, 2019 | 0 Comments

สารจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2562 • กิจกรรม "คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่" • การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอุรเวชช์ฯ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และงาน Gala dinner 14 กุมภาพันธ์ 2562 [...อ่านต่อ...]

เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ

January 28, 2019 | 0 Comments

คณะทำงานด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Assembly) เปิดรับสมัครแพทย์เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อใบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ (Sleep related breathing disordered medicine) ประจำปีการศึกษา 2562 [...อ่านต่อ...]
1 2 3 11