Contact Us

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโรคของระบบการหายใจ หรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบบการหายใจและภาวะทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการให้คำแนะนำติชมเวบไซด์ของทางสมาคม สามารถส่งข้อความได้โดยกรอกข้อความตามรายการด้านล่างนี้ เรายินดีจะตอบคำถามและรับฟังคำติชมจากคุณเสมอ