Pulmonary function & rehabilitation

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์

February 1, 2018 | 0 Comments

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น กำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ ระหว่างวันที่ 5–9 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ทางสมาคมฯ ขอเชิญหน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว [...อ่านต่อ...]
1 2 3